ស្ត្រី-ម៉ាស្សា-បោះពុម្ព-ទូទាត់-បង្កាន់ដៃ-ញញឹម-សម្រស់-ស្ប៉ា-បិទ-ជាមួយ-កន្លែងចម្លងខ្លះ

ស្លាកសញ្ញាស្ទិកឃ័រស្ទិកឃ័រស្ទិកឃ័រ

ផ្លាកផ្លាកស្វ័យការពារទឹកជ្រាបផ្ទាល់ខ្លួន ស្លាកសញ្ញាប្រភេទថ្មីជាសកល

ផ្លាកផ្លាកស្វ័យការពារទឹកជ្រាបផ្ទាល់ខ្លួន ស្លាកសញ្ញាប្រភេទថ្មីជាសកល

ការប្រើប្រាស់៖ ស្លាកស្ទិកឃ័រស្ទិកឃ័រស្ទិកឃ័រ
ឈ្មោះម៉ាក: ZHONGWEN
ប្រភេទ៖ ស្ទីគ័រស្អិត
លក្ខណៈពិសេស: មិនជ្រាបទឹក, ប្រើសម្រាប់ឧស្សាហកម្មណាមួយ។
សម្ភារៈ៖ ក្រដាស